Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?

De medezeggenschapsraad is een vertegenwoordiging van alle ouders en het personeel van onze school. Het is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen over het schoolbeleid. Afhankelijk van het onderwerp kan de MR een adviserende of instemmende rol hebben.

Wat doet de MR?

Om ervoor te zorgen dat onze school goed functioneert, worden elke dag plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. In de MR worden alle belangrijke zaken met betrekking tot beleid dat leerkrachten, leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat besproken. Belangrijke onderwerpen voor een MR zijn het schoolplan, de schoolfinanciën en de formatie van het komende schooljaar. Daarnaast heeft SBO Sjalom een aantal school specifieke aandachtspunten die regelmatig worden besproken tijdens de vergaderingen. U kunt hierbij denken aan:

- Veiligheid rond de school
- Communicatie met ouders
- Ouderbijdrage
- Samen Kansrijk
- Tussentijdse evaluaties van het jaarplan
- Afstemming met de oudercommissie

De MR vergadert 6 keer per jaar. De data hiervoor vindt u op de site.

De MR van Sjalom bestaat uit 8 leden, 4 personeelsleden en 4 ouders. De zittingsduur van de MR-leden bedraagt 4 jaar.
Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de MR, en op PCBO-niveau de GMR, genomen worden.

Het e-mailadres van de MR (via de website van school) is: