Ouders

Medezeggenschap (MR)

De medezeggenschapsraad is een commissie van personeel en ouders van de school. Deze stelt ouders en personeel in de gelegenheid inspraak te hebben in onderwijskundige en bestuurlijke aangelegenheden.

Schoolcommissie

De schoolcommissie heeft een voornamelijk organiserende en ondersteunende taak bij allerlei verschillende activiteiten die op school plaats vinden zoals: projecten, vieringen, avondvierdaagse, schoolfotograaf enz.

Contact ouders - school 

Een goed contact tussen SBO Sjalom en de ouders van onze leerlingen stellen we zeer op prijs. Om een indruk te geven van de contacten met en de begeleiding van ouders geven we u het volgende overzicht.

Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid bij school en onderwijs helpt uw kind vooruit.
Op SBO Sjalom hanteren we een aantal vormen van oudercontact.
Onder lees verder vindt u meer informatie.

Ouderbijdrage (€)

Er zijn ook een aantal zaken waarvoor we van de ouders een bijdrage vragen.
Onder Lees verder staat aangegeven wat met de ouderbijdrage wordt bekostigd.