0512- 515761

Agenda SBO Sjalom


Agenda mei

7 mei: Luizencontrole

17 mei: Studiedag IPC (leerlingen vrij)

24 mei: Mijn Map mee

27 -29 mei: Schoolkamp groepen 7

27 mei Start CITO-toetsen

28 mei MR 

30-31 mei: Hemelvaartsdag + vrije dag

Agenda juni 

3 - 5 juni Schoolkamp groep 8

10 juni Pinkstermaandag vrije dag

Agenda juli 

1 - 3 juli KOP gesprekken rapport

2 juli MR

4 juli Doorschuifmoment + kennismaking nieuwe leerlingen 

5 juli Nieuwsbrief nr. 8 

9 juli Schoolreizen gr. 1 t/m 6 

10 juli Schoolverlatersavond groep 8